Проекти

ПРОЕКТ № BG16RFOP002-3.001-0664-C01ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В БОДА СТИЛ ЕООД

СВАЛИ ТУК >


Документи по тръжна процедура

- ПУБЛИЧНА ПОКАНА
- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
- ОФЕРТА
- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
- МЕТОДИКА НА ОЦЕНКА
- ПРОЕКТ НА ДОГОВОРА
- ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА